Llibres de text

 


Educació en valors cívics i ètics. 5é Primària.

Autors: Josep Antoni Fluixà, Enric Lluch, Enric Senabre

Una proposta amb un enfocament totalment pràctic en què se situa l’alumnat en el centre del procés d’aprenentatge. El quadern planteja un total de 26 sessions que es vertebren a partir dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 per a abordar els grans reptes globals.
El quadern proposa un treball de reflexió i diàleg a l’aula i promou el desenvolupament d’actitud, destreses i competències necessàries per a garantir una ciutadania activa.

ESTRUCTURA DEL QUADERN
Cada sessió parteix d’una situació d’aprenentatge a partir de la qual tractem temes d’interés.
Les situacions d’aprenentatge s’acompanyen amb activitats i reptes per a resoldre en forma d’assemblea i connectar amb els coneixements previs de l’alumnat.
A continuació, es plantegen les activitats que tracten de promoure el pensament crític, el debat, l’educació emocional i el treball en equip.
La seqüència es completa amb recomanacions de recursos digitals (vídeos, àudios, textos...) per a aprofundir en alguna de les qüestions plantejades.

Educació en valors ètics i cívics. 4t ESO. Editorial Diálogo
Autors/es: Marco Aurelio Oca, Manuela Picazo, Enric Senabre. Coordinador: Vicent Vilana
Versions en valencià i castellà. Adaptat al currículum Comunitat Valenciana, treball per competències, metodologia a partir de situacions d'aprenentatge, treball per projectes.

Disposen de llicència digital allotjada en l'entorn virtual d'aprenentatge (BlinkLearning), guia didàctica, programació, solucionari i material de suport al professorat. Enllaç al blink amb material tic per treballar l'assignatura
Una ferramenta flexible, oberta i dinàmica per a assolir els objectius de l'assignatura.

Inclou una seqüència didàctica del llibre de l'alumnat, una guia per al professorat amb les solucions i més recursos per a treballar els sabers bàsics.
  • Dividit en 5 blocs: Persona, Pau, Prosperitat, Planeta i Participació.
  • Les activitats promouen el treball en equip mitjançant el diàleg, la cooperació i el respecte mutu. I les tasques individuals promouen la reflexió i l'esperit crític.


Filosofia. 4t ESO. Editorial Diálogo. Versions en valencià i castellà.
Autors/es: Marco Aurelio Oca, Manuela Picazo, Enric Senabre. Coordinador: Vicent Vilana Adaptat al currículum Comunitat Valenciana, treball per competències, metodologia a partir de situacions d'aprenentatge, treball per projectes.Disposen de llicència digital allotjada en l'entorn virtual d'aprenentatge (BlinkLearning), guia didàctica, programació, solucionari i material de suport al professorat. Enllaç al blink amb material tic per treballar l'assignatura

Un projecte que posa l'accent en el treball i en l'activació de les competències específiques de l'assignatura a partir de diverses situacions.

Treballa els dos blocs de sabers bàsics plantejats en la LOMLOE.
  • Amb un enfocament pràctic a partir de tasques i reptes individuals i en equip.
  • Promou les competències específiques: anàlisi crítica, ús correcte d'estratègies argumentatives, justificació de decisions i capacitat d'elaborar i exposar idees i propostes filosòfiques.
  • L'alumnat és el protagonista gràcies a la reducció de la càrrega teòrica i a la inclusió de recursos i activitats pràctiques.